Aesthetics: Allusion, Mythical Euboeleus / Eubuleus